Zasady postępowania

Zasada ogólna

Niniejsze zasady postępowania regulują ogólne kwestie, których użytkownicy końcowi i firma powinni przestrzegać w związku z usługami w ramach PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (zwaną dalej „Grą”) świadczonymi przez KRAFTON, Inc. („KRAFTON”). Zasady te mają na celu określenie niezbędnych wymagań w sposób spójny, stanowiąc odniesienie w przypadku różnych sytuacji, które mogą pojawić się w procesie korzystania z usług w ramach gry.

Kwestie, które nie zostały wyraźnie wymienione w Zasadach postępowania, będą traktowane zgodnie z Warunkami użytkowania i właściwym prawodawstwem.

Zmiany w Zasadach postępowania

Jeśli KRAFTON podejmie decyzję o zmianie Zasad postępowania w celu poprawy jakości usług growych, KRAFTON powiadomi o dacie wejścia w życie zmienionej treści i powodach wprowadzenia zmian na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie na stronie głównej KRAFTON (https://www.pubg.com). Jednakże, jeśli takie zmiany zostaną uznane za poważne lub potencjalnie niekorzystne dla użytkownika, powiadomimy o nich na 30 dni przed ich wejściem w życie. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do zmienionych Zasad postępowania po ostatniej aktualizacji, KRAFTON nie ma obowiązku kompensacji strat poniesionych z powodu braku świadomości ze strony użytkownika.

Obowiązki i odpowiedzialność KRAFTON

1) KRAFTON dołoży starań, aby wyeliminować niepożądane praktyki opisane w Zasadach postępowania, zapewniając użytkownikom możliwość niezakłóconego korzystania z gry.

2) KRAFTON nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła. Ponadto KRAFTON jest zobowiązane do ochrony i bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi użytkownika. Jednakże, gdy agencja rządowa lub organ sądowy powołując się na podstawy prawne zażąda podania danych osobowych, KRAFTON ma prawo przekazać dane osobowe tym agencjom rządowym.

3) KRAFTON otrzymuje informacje zwrotne na temat wszystkich rodzajów błędów i nieprawidłowości za pośrednictwem oficjalnego centrum obsługi klienta KRAFTON i oficjalnej społeczności. KRAFTON zobowiązuje się do szybkiego sprawdzania i usuwania tychże błędów i nieprawidłowości.

4) KRAFTON nie będzie interweniować ani angażować się w działania i spory między użytkownikami końcowymi i/lub wśród użytkowników końcowych w odniesieniu do usług związanych z grą.

5) KRAFTON może ograniczyć niektóre lub wszystkie usługi w ramach gry, jeśli ustali, że nietypowe lub niezamierzone sytuacje utrudniają korzystanie z gry.

6) Jeśli użytkownik lub grupa użytkowników robi coś, co mogłoby zakłócać lub niekorzystnie wpływać na jakiekolwiek usługi świadczone przez KRAFTON lub naruszać Zasady postępowania, KRAFTON, zgodnie z „Kryteriami nakładania kar za niepożądane działania” określonymi w Zasadach postępowania, ograniczy korzystanie z usługi.

Obowiązki i prawa użytkownika końcowego

1) Użytkownik jest zobowiązany do zrozumienia i przestrzegania Warunków korzystania z usługi i Zasad postępowania KRAFTON.

2) Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do danych w grze (postaci, przedmiotów, waluty gry itp.) stworzonych przez użytkownika podczas korzystania z gry, natomiast użytkownik posiada prawo do korzystania wyłącznie z danych dostępnych w grze.

3) W przypadku nieuczciwego postępowania lub wyrządzenia szkody poprzez grę, użytkownik ma prawo do odwołania się i żądania zadośćuczynienie przez KRAFTON za pomocą odpowiednich metod i procedur. Jeśli użytkownik został niesprawiedliwie potraktowany lub skrzywdzony przez innego klienta, ma prawo powiadomić i poprosić innych użytkowników o przestrzeganie Zasad postępowania.

4) Użytkownik ma obowiązek znać treść informacji oficjalnie ogłoszonych przez KRAFTON, a KRAFTON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem świadomości na dany temat omówiony w komunikatach.

5) Użytkownikowi nie wolno generować żadnych zysków za pomocą gry bez uprzedniej zgody KRAFTON.

6) Użytkownik nie może wykorzystywać informacji uzyskanych za pośrednictwem gry. Dotyczy to działań takich jak kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie lub przekazywanie tych informacji w inny sposób stronom trzecim bez uprzedniej zgody KRAFTON.

7) Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za rozpowszechnianie fałszywych informacji, które nie zostały oficjalnie ogłoszone przez KRAFTON w jakikolwiek sposób, powodując dezorientację wśród innych użytkowników końcowych.

8) Użytkownik musi powiadomić KRAFTON o wszelkich problemach (takich jak błędy, awarie systemowe, nielegalne programy itp.) z grą i jest zobowiązany do niewykorzystywania i/lub nierozpowszechniania takich informacji wśród innych użytkowników. Jeśli użytkownik odkryje jakąkolwiek lukę w zabezpieczeniach i nie ujawni informacji o niej KRAFTON, ale przekaże te informacje innej osobie, może podlegać ograniczeniom w korzystaniu z gry zgodnie z Zasadami postępowania. Opisane postępowanie uważa się za umyślne działanie na szkodę.

9) Użytkownik może wysyłać zapytania, sugestie i prośby związane z grą za pośrednictwem następujących kanałów.

– Centrum obsługi klienta: https://support.pubg.com/hc/en-us

– W większości przypadków odpowiemy niezwłocznie na wszelkie zapytania, sugestie, prośby, opinie przekazane za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Jednak odpowiedź może być opóźniona, w zależności od uwarunkowań.

Zasady dotyczące niewłaściwego postępowania

Aby zapewnić wszystkim użytkownikom uczciwą rozgrywkę i przyjemne wrażenia płynące z gry, KRAFTON zdefiniowało zasady, których wszyscy użytkownicy muszą przestrzegać podczas korzystania z naszej usługi. Wszyscy użytkownicy grający w grę muszą przestrzegać następujących zasad.

1) Nie używaj nieautoryzowanych programów i urządzeń

Jeśli użytkownik używa nieautoryzowanych programów i urządzeń, które nie są dozwolone lub autoryzowane przez firmę (rozumiane łącznie jako „Nieautoryzowany sprzęt” umożliwiający nieuczciwą grę za pomocą specjalistycznej myszy lub innego sprzętu), może podlegać surowym karom, takim jak trwały zakaz korzystania z gry i ograniczenia korzystania z usługi na urządzeniach sprzętowych. Jeśli użytkownik opracuje, zareklamuje, sprzeda lub rozpowszechni nieautoryzowane programy lub nieautoryzowany sprzęt, firma podejmie działania prawne przeciwko niewłaściwemu postępowaniu użytkownika i może poprosić organy ścigania o wszczęcie dochodzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami, a także nałożyć karę w grze.

2) Nie modyfikuj klienta gry, serwerów lub danych gry (pakietu itp.)

Nieautoryzowane zmiany w kliencie gry (modyfikacja pliku ini, itp.)/na serwerach/danych (takich jak pakiety) to działania, które zakłócają działanie gry i naruszają prawa autorskie.

3) Nie wykorzystuj luk w grze (błędy i usterki)

Na użytkowników, którzy wykorzystują błędy i usterki znalezione podczas gry będą nakładane surowe kary. Ponadto podejmiemy działania przeciwko nieuczciwej przewadze, stosując oficjalne procedury. Wszystkie zdobyte w nieuczciwy sposób BP i przedmioty zostaną usunięte.

4) Nie dyskryminuj innych (np. dyskryminacja rasowa lub płciowa)

Niedopuszczalne są brak szacunku lub stosowanie obraźliwych słów wobec innych ze względu na ich rasę, płeć, narodowość itp. Prosimy użytkowników o przyjazne i pełne szacunku traktowanie wszystkich graczy.

5) Nie używaj niestosownych pseudonimów

Używanie pseudonimów obraźliwych lub takich, które mogą wywoływać negatywne skojarzenia narusza Zasady postępowania. W przypadku użytkowników korzystających z takich pseudonimów mogą zostać podjęte odpowiednie działania.

    • Pseudonim o wyraźnie seksualnym lub obscenicznym charakterze;
    • Pseudonim, który powstaje z zamiarem podszywania się pod Krafton lub naszych pracowników;
    • Pseudonim mający dyskryminacyjny charakter;
    • Pseudonim, który może naruszać znak towarowy lub prawa autorskie strony trzeciej;
    • Pseudonim, który jest kontrowersyjny lub powoduje obrazę z jakiegokolwiek innego powodu nie wymienionego powyżej;

Ponadto, jeśli użytkownik zmieni kilka liter nieodpowiedniego pseudonimu lub spróbuje skonstruować nieodpowiednie pseudonimy w sprytny, ukryty sposób przez wmieszanie innych znaków przed i po literach, pseudonim takiego użytkownika zostanie natychmiast zmieniony bez zgody użytkownika i/lub zostaną zastosowane środki karne.

6) Nie zabijaj członków Twojego oddziału

Zabijanie innych członków oddziału jest zabronione, ponieważ koliduje z normalną rozgrywką drużynową. Jeśli zabicie członka oddziału zostanie uznane za celowe i powtarzające się, mogą zostać nałożone kary.

7) Nie łącz się w oddziały samowolnie (samowolne formowanie oddziału poza tym, co jest dozwolone w wybranym trybie gry)

Celowe łączenie graczy lub innych zespołów w oddziały w sposób, w jaki system KRAFTON nie zakłada w każdym z trybów gry jest uważane za zachowanie niedopuszczalne i może skutkować nałożeniem kary. Możemy podjąć działania wobec graczy czerpiących korzyści z utworzenia drużyny z użytkownikiem, który nieprzerwanie lub celowo korzysta z nieautoryzowanego programu, gdyż uznaje się, że osoby te grają w drużynie naruszającej normy postępowania.

8) Nie prześladuj innych graczy w kolejnych meczach

Jeśli użytkownik próbuje prześladować innych graczy, aby zakłócić normalną rozgrywkę, na takiego użytkownika może zostać nałożona kara.

9) Nie publikuj danych osobowych

Jeśli użytkownik opublikuje dane osobowe innych osób (np. ujawni dane osobowe innych osób osobom trzecim lub udostępni je publicznie), co jest uważane za czyn naruszający prywatność, zostaną nałożone kary.

10) Nie manipuluj wynikami meczów

Wysokie kary mogą zostać nałożone na użytkowników, którzy manipulują wynikami gry w nieuczciwy sposób, wykorzystując nieuczciwą przewagę w zamian za gotówkę, towary i/lub usługi, manipulując dodatkowymi kontami innymi niż własne konto użytkownika. Ci, którzy zostaną przyłapani na takich praktykach, stracą wszystkie zdobyte przedmioty.

11) Zakaz kradzieży konta innego użytkownika

W przypadku wykrycia prób uzyskania dostępu do konta innego użytkownika konto użytkownika dopuszczającego się takiego działania może zostać zastrzeżone w celu zabezpieczenia danych właściciela i konta, do których próbowano uzyskać dostęp.

12) Zakaz gry jako AFK („z dala od klawiatury” – bez uczestniczenia w grze)

Kary mogą być nakładane na graczy, którzy są w stanie AFK podczas meczu. Granie w stanie AFK może postawić kolegów z oddziału w niekorzystnej sytuacji lub w inny sposób popsuć wrażenia z gry. Gracze, którzy nagminnie grają w trybie AFK w celu uzyskania progresji lub nagród związanych z BP, punktami SP lub innymi korzyściami związanymi z kontem, zostaną ukarani poprzez cofnięcie wszystkich postępów na koncie i usunięcie przedmiotów.

13) Zakaz handlu kontami

Podejmiemy działania wobec użytkowników uzyskujących dostęp do kont, które do nich nie należą, oraz handlujących kontami lub zawartymi na nich danymi gry bez pisemnej zgody firmy.

14) Zakaz zakłócania działalności gospodarczej

Użytkownicy, którzy rozpowszechniają fałszywe informacje, nadużywają platformy obsługi klienta, podszywają się pod pracownika, tworzą i udostępniają plotki lub dopuszczają się innych działań zakłócających normalną działalność gospodarczą firmy, mogą otrzymać trwałą blokadę w grze, zależnie od powagi naruszenia.

15) Zakaz gry w sposób odbiegający od normy

W przypadku wykrycia odbiegających od normy wzorców gry, które nie są możliwe do wykonania w ramach naszej gry, podejmiemy wobec właściciela konta, na którym miały one miejsce, stosowne działania mające na celu zapewnianie uczciwej rozgrywki.

16) Inne, nieokreślone nieuczciwe praktyki

Wszelkie działania, które nie zostały zdefiniowane w Zasadach postępowania, które negatywnie wpływają na świadczenie usług przez KRAFTON lub negatywnie wpływają na innych graczy, mogą podlegać ostrzeżeniu i karze po dokładnej analizie okoliczności.

Kryteria nakładania kar za niewłaściwe postępowanie

1) Kryteria nakładania kar są używane do ochrony zadowolenia klienta podczas gry.

2) Jeśli użytkownik nie zastosuje się do Zasad postępowania, bez uprzedniego powiadomienia mogą zostać nałożone na niego ograniczenia w korzystaniu z usługi, zgodnie z Kryteriami nakładania kar za niewłaściwe postępowanie.

3) Jeśli ilość naruszeń zasad przekroczy ostateczny ich limit wymieniony w poniższej tabeli, zastosowany zostanie stały zakaz.

4) Jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z kryteriów wymienionych w poniższej tabeli, a identyfikator użytkownika będzie widniał w pierwszej 10 tabeli wyników PUBG, identyfikator takiego użytkownika zostanie tymczasowo lub na stałe usunięty z tabeli wyników.

Tabela kryteriów nakładania kar za niewłaściwe postępowanie

Kryteria nakładania kar za niewłaściwe postepowanie Maksymalny okres kary

 

Używanie, tworzenie, reklamowanie, handlowanie lub rozpowszechnianie nieautoryzowanych programów i urządzeń Stały ban
Badanie wykorzystania nieautoryzowanych programów i urządzeń Zawieszenie na 3 dni
Modyfikacja klienta gry, serwerów i danych gry (pakietu itp.) Stały ban
Wykorzystanie błędów i luk Stały ban
Czynność związana z dyskryminacją (np. dyskryminacja rasowa lub płciowa) Stały ban
Niewłaściwe użycie języka (np. Wulgaryzmy lub inny obraźliwy język) Zawieszenie na 30 dni
Używanie niestosownych pseudonimów

 

Zawieszenie na 30 dni
Zabijanie członków własnej drużyny Stały ban
Teaming Stały ban
Zakłócanie rozgrywki Zawieszenie na 30 dni
Nękanie Stały ban
Publikowanie poufnych danych osobowych Stały ban
Manipulowanie wynikami meczów Stały ban
Posługiwanie się kontem innego użytkownika
/ Ograniczenie korzystania z konta (w celu jego zabezpieczenia)
Stały ban
Granie AFK Stały ban
Zakłócanie działalności gospodarczej (np. rozpowszechnianie fałszywych informacji, nadużywanie platformy obsługi klienta, podszywanie się pod pracownika, tworzenie i udostępnianie plotek itd.)

 

Stały ban
Gra naruszająca normy postępowania

 

Zawieszenie na 30 dni

5) Wykorzystywanie błędów i luk definiujemy jako czynność polegającą na zdobywaniu BP i przedmiotów poprzez wykorzystywanie błędów i luk w systemie (np. zakup nieskończonej liczby LOSOWYCH SKRZYNEK bez utraty BP i sprzedaż tych skrzynek na portalu Steam).

6) Co do zasady najsurowszą karą stosowaną przez firmę jest okres blokady wskazany w rubryce „Kryteria stosowania kar za niewłaściwe postępowanie”, jednak zależnie od powagi naruszenia nałożona kara może być mniej lub bardziej surowa.

7) W celu utrzymania uczciwego środowiska gry firma może uniemożliwić użytkownikom uruchamianie gry z określonego urządzenia sprzętowego w przypadku wykrycia niewłaściwego postępowania.

8) Wszelkie punkty BP i inne dane związane z postaciami, które pozyskano w drodze niewłaściwego postępowania, mogą zostać usunięte. Ponadto zależnie od powagi naruszenia oprócz tych treści możemy usunąć całość danych postaci użytkownika.

Zasady dotyczące niestandardowego trybu gry

Dostępny jest niestandardowy tryb gry, w którym użytkownik może ustawić liczbę członków oddziału, pogodę, limity łupów i różne inne opcje gry. Ten tryb służy KRAFTON wyłącznie do upoważniania ograniczonej liczby osób do tworzenia niestandardowego trybu gry w celu świadczenia różnych usług związanych z grami, takich jak hosting wydarzeń i/lub do celów marketingowych.

Polityka odzyskiwania

Nie jesteśmy w stanie naprawić żadnych strat wynikających z nieprzestrzegania Zasad postępowania, powiadomień w grze, powiadomień na stronie głównej, zasad, systemów gier itp.

Zasady dotyczące kodów bonusowych/podarunkowych („kody”)

1) KRAFTON może udostępniać kody umożliwiające klientom otrzymywanie i używanie skórek, w tym skórek strojów, skórek broni i innych materiałów w grze (łącznie „materiały”) za darmo lub w postaci materiałów płatnych za pośrednictwem zatwierdzonych firm stowarzyszonych lub bezpośrednio przez siebie. „Kod darmowy” oznacza, że KRAFTON przekazuje klientom kody bez opłat w celach promocyjnych i marketingowych. Jeśli klienci otrzymają kody po wzięciu udziału w wydarzeniu lub turnieju, wciąż uznajemy te kody za kody darmowe.

2) KRAFTON może udostępniać kody umożliwiające klientom otrzymywanie i używanie skórek, w tym skórek strojów, skórek broni i innych materiałów w grze za darmo lub w postaci materiałów płatnych.

3) Klienci mogą otrzymać treści po zrealizowaniu kodów za pośrednictwem własnych kont osobistych. Bezwzględnie, surowo zabrania się sprzedaży i przekazywania tych kodów.

4) Pojedynczy kod może być użyty tylko raz, a po wykorzystaniu/zrealizowaniu kodów, klienci nie mogą ponownie użyć, zwrócić lub wykorzystać tych kodów.

5) Kody darmowe mają termin ważności 3 miesięcy od daty wydania, a klienci nie mogą zrealizować przeterminowanych kodów.

6) Kody płatne mają termin ważności 5 lat od daty wydania, a klienci nie mogą zrealizować przeterminowanych kodów. Jeśli jednak kody wygasną w ciągu 5 lat od daty wystawienia, klienci mogą poprosić KRAFTON o przedłużenie ważności do 5 lat od daty wystawienia. Pod żadnym pozorem klienci nie mogą przedłużyć daty ważności bezpłatnych kodów.

7) KRAFTON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie, jeśli nabyły one kody w drodze osobistej sprzedaży, transakcji lub jeśli szkody te powstały w wyniku upływu daty ważności.

8) Kody zakupione przez zatwierdzoną firmę stowarzyszoną podlegają warunkom ustalonym przez firmę stowarzyszoną, a wszelkie kwestie związane z kodem (w tym zapytania klientów, wnioski o zwrot itp.) będą obsługiwane przez firmę stowarzyszoną, przez którą dokonano zakupu.

Zasady działania G-Coin Cash

G-Coin Cash (zwane dalej „G-Coin”) jest walutą używaną w grze, służącą do zakupu przedmiotów oferowanych przez firmę.

1) Określenie „Płatne G-Coin” odnosi się do monet G-Coin, które zostały zakupione przy użyciu rzeczywistych środków pieniężnych lub do monet G-Coin, które były zawarte w pakiecie. Użytkownicy mogą anulować zakup zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.

2) Określenie „Bonusowe G-Coin” odnosi się do monet G-Coin, które można zdobyć po wypełnieniu misji dostępnych w ramach wydarzenia lub przepustki survival pass w grze. Nie są to monety G-Coin zakupione za rzeczywiste środki pieniężne. Bonusowe monety G-Coin nie podlegają zwrotowi i nie można ich anulować.

3) Zasilenie stanu monet G-Coin jest dostępne za pośrednictwem usługi płatności obsługiwanej przez zewnętrznych dostawców platformy. Użytkownicy mogą powiększać stan monet G-Coin w jednostkach ustalonych przez firmę.

4) Użytkownicy mogą kupować przedmioty w grze w ilości odpowiedniej do stanu posiadanych przez siebie monet G-Coin, a ceny przedmiotów zostaną odjęte od stanu monet G-Coin natychmiast po dokonaniu zakupu.

5) „Płatne G-Coin” są ważne przez 5 lat od dnia zakupu.

6) „Bonusowe G-Coin” są zasadniczo ważne przez trzy (3) miesiące od dnia uzyskania, ale zasada ta może ulec zmianie według uznania firmy.

7) Anulowanie zakupu płatnych monet G-Coin ma zastosowanie zgodnie z Polityką zwrotu środków pieniężnych i treścią Warunków. Płatności dokonane za pomocą bonusowych monet G-Coin nie mogą zostać anulowane. W przypadku produktów zakupionych za pomocą płatnych lub bonusowych monet G-Coin, jeśli przedmioty te nie zostały wykorzystane, użytkownik może anulować zakup w ciągu 14 dni. Obowiązywać mogą jednak ograniczenia dotyczące anulowania zakupu, jeśli użytkownik spełnia jeden z poniższych warunków:

① Jeśli konto użytkownika zostanie zablokowane ze względu na naruszenie obowiązujących przepisów i Warunków firmy, takich jak Warunki świadczenia usług i Zasady postępowania, poprzez podjęcie działań niezgodnych z prawem, które mają poważny wpływ na rozgrywkę.
② Jeśli Warunki firmy, takie jak Warunki świadczenia usług lub Zasady postępowania, lub obowiązujące zasady transakcji stanowią, że płatność nie podlega zwrotowi.
③ Jeśli monety G-Coin zostały przekazane jako nagroda za udział w wydarzeniu lub jako nagroda w ramach wydarzenia.

8) Jeśli użytkownik generuje, fałszuje, kradnie lub nielegalnie uzyskuje lub wykorzystuje monety G-Coin, zostanie ukarany.

Dodatkowe postanowienie

Obowiązuje od: 11 maja 2021