หลักปฏิบัติ

Steam

1. บทนำ

กติกาการใช้งานเหล่านี้ใช้ควบคุมทั้งพฤติกรรมในเกมและพฤติกรรมนอกเกมบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PUBG ของผู้เล่น: BATTLEGROUNDS (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เกม”) ซึ่งจัดให้บริการโดย KRAFTON, Inc. (“KRAFTON”) กติกาการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมข้อกำหนดที่จำเป็นของพฤติกรรมผู้ใช้ให้สอดคล้องกัน เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างให้บริการเกม กติกาการใช้งานเหล่านี้เป็นส่วนเสริม และจะต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อกำหนดการใช้บริการ [ลิงก์] ที่บังคับใช้กับเกม กรณีอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในกติกาการใช้งาน จะถูกดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้บริการและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง


2. การเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน

KRAFTON ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ KRAFTON แต่เพียงผู้เดียว หาก KRAFTON เปลี่ยนแปลงกติกาการใช้งาน KRAFTON จะประกาศวันที่บังคับใช้ เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางโฮมเพจของ KRAFTON (https://www.pubg.com) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการเป็นเรื่องสำคัญหรืออาจส่งผลเสียต่อคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 30 วัน หากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาการใช้งานใหม่หลังจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด KRAFTON จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงกติกาที่เปลี่ยนแปลงนั้น


3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ KRAFTON

1) KRAFTON จะพยายามกำจัดการกระทำความผิดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกติกาการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้จะได้สนุกสนามกับการเล่นเกม

2) KRAFTON จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณ 

3) KRAFTON จะรับความคิดเห็นเรื่องข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทุกประเภทผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของ KRAFTON และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ KRAFTON ทั้งนี้ KRAFTON มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงที

4) KRAFTON จะไม่แทรกแซงหรือมีส่วนในกิจกรรมและความขัดแย้งเกี่ยวกับเกมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างและ/หรือในกลุ่มผู้ใช้

5) KRAFTON อาจจำกัดการให้บริการเกมทั้งหมดหรือบางส่วน หาก KRAFTON เห็นว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจขัดขวางการเล่นเกม ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของ KRAFTON แต่เพียงผู้เดียว

6) หากคุณหรือผู้ใช้รายอื่นขัดขวางหรือกระทำการซึ่งส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย KRAFTON หรือละเมิดกติกาการใช้งาน KRAFTON จะจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ตาม “ตารางเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” ซึ่งกำหนดไว้ด้านล่าง


4. ความรับผิดชอบและสิทธิของผู้ใช้

1) คุณจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการและกติกาการใช้งานของ KRAFTON

2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลในเกม (เช่น ตัวละคร ไอเทม เงินที่ใช้ในเกม ฯลฯ) ที่คุณสร้างขึ้นขณะใช้บริการเกม และคุณมีสิทธิจำกัดที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในเกมเท่านั้นตามข้อกำหนดการใช้บริการ

3) หากคุณได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเกี่ยวกับเกม คุณมีสิทธิอุทธรณ์และดำเนินการให้ KRAFTON ทำการแก้ไขด้วยวิธีการและขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมาย หากคุณได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น คุณมีสิทธิแจ้งและขอให้ผู้ใช้รายอื่นปฏิบัติตามกติกาการใช้งาน

4) คุณมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประกาศอย่างเป็นทางการของ KRAFTON และ KRAFTON ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการไม่ทราบถึงประกาศเหล่านั้น

5) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างผลกำไรใดๆ จากการใช้บริการเกี่ยวกับเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก KRAFTON

6) ห้ามไม่ให้ใช้ รวมถึง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเกมแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก KRAFTON

7) คุณอาจต้องรับผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก KRAFTON ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รายอื่น

8) คุณควรแจ้งให้ KRAFTON ทราบ หากเกิดข้อบกพร่อง (เช่น บั๊ก ข้อผิดพลาดของระบบ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ) ในบริการเกม และคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องและ/หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ หากคุณพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ไม่ได้แจ้งให้ KRAFTON ทราบและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่น คุณอาจถูกจำกัดการใช้บริการเกมตามกติกาการใช้งาน และถือเป็นการจงใจกระทำการที่ไม่เหมาะสม

9) คุณสามารถสอบถาม แนะนำ และส่งคำขอเกี่ยวกับเกมผ่านช่องทางต่อไปนี้

– ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า: support.pubg.com

– โดยปกติแล้ว เราจะตอบคำถาม คำแนะนำ คำขอ ความคิดเห็นที่คุณส่งมาทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าทันที อย่างไรก็ดี การตอบรับอาจล่าช้าหากมีปริมาณงานจำนวนมาก


5. นโยบายเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนเล่นเกมด้วยความเป็นธรรมและสนุกสนาน KRAFTON ได้กำหนดนโยบายซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเกมของเรา ผู้ใช้ทุกคนที่เล่นเกมจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

1) ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก KRAFTON ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการโกงเกมโดยใช้เมาส์แบบเฉพาะหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ (รวมเรียกว่า “โปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต”) คุณอาจได้รับโทษร้ายแรง เช่น ถูกแบนจากเกมอย่างถาวร และถูกจำกัดการใช้บริการจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ หากคุณพัฒนา โฆษณา จำหน่าย หรือเผยแพร่โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต KRAFTON อาจดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณ อาจขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานยุติธรรม อาจขอให้มีการดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการลงโทษในเกม

2) ห้ามแก้ไขข้อมูลไคลเอนต์เกมเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลเกม

การเปลี่ยนแปลงต่อไคลเอนต์เกม (เช่น การปรับเปลี่ยนไฟล์ “ini” ฯลฯ) เซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูล (เช่น แพกเกต) โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำที่แทรกแซงการให้บริการเกมและละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำเหล่านี้ 

3) ห้ามใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเกม (บั๊กและข้อบกพร่อง)

ผู้ใช้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดและบั๊กที่พบขณะเล่นเกมจะต้องรับบทลงโทษร้ายแรง และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำการที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวตามกระบวนการอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ เงินในเกมและไอเทมต่างๆ ที่ได้มาจะถูกริบทั้งหมด

4) การห้ามใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

ชื่อใดก็ตามที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดผู้ใช้งานรายอื่น หรืออาจก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ จะถือว่าเป็นการกระทำในเชิงลบ ซึ่งนำไปสู่การได้รับบทลงโทษ

 • ชื่อที่ลามกหรืออนาจาร
 • ชื่อที่เป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้รับจ้างของ KRAFTON หรือ PUBG
 • ชื่อที่เป็นการเสื่อมเสียต่อศาสนา เชื้อชาติ บริษัท หรือกลุ่มต่างๆ
 • ชื่อที่อาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • ชื่อที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ ชื่อที่ไม่เหมาะสมซึ่งผ่านการดัดแปลงการสะกดหรือการผสมด้วยตัวอักษรเพื่อให้สังเกตได้ยากในครั้งแรกที่พบเห็น จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือได้รับการลงโทษ

5) ห้ามใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

① ห้ามใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เช่น คำหยาบ ดูหมิ่น หรือการทารุณทางวาจา

การกระทำใดๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าสร้างความไม่พอใจต่อผู้ใช้รายอื่นหรือมีแนวโน้มที่จะสร้างการรับรู้เชิงลบ จะถือว่าละเมิดกติกาการใช้งานและจะต้องได้รับการลงโทษ นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ไม่ให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาที่รุนแรง ใช้คำสบถ หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดทางเพศ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการทำร้ายทางจิตใจ อาจถูกจำกัดจากการเข้าใช้บริการลูกค้า

 •  การใช้คำหยาบหรือคำสแลงที่ก้าวร้าว ฯลฯ
 •  การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดทางเพศ เช่น คำพูดลามกอนาจารหรือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 •  การดูหมิ่น เยาะเย้ย หรือวิพากษ์วิจารณ์ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ หรือบุคคลที่มีความทุพพลภาพโดยเฉพาะเจาะจง ฯลฯ
 •  การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่คุกคามหรือตั้งใจทำให้เกิดความหวาดกลัว 
 •  การทำให้ผู้ใช้ไม่สบายใจหรือเกลียดชังโดยใช้สำนวนหรือการสื่อสารในลักษณะที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ห้ามไว้

② ห้ามกระหน่ำแชท

การกระทำใดๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการขัดขวางการใช้งานแชทโดยการโพสต์เนื้อหาที่มากเกินไปในหน้าต่างแชทหรือโพสต์เนื้อหาเดิมซ้ำๆ ในหน้าต่างแชท จะถูกจำกัดการใช้งานระบบ

6) ความพยายามในการทำธุรกรรมเงินสด

ความพยายามในการทำธุรกรรมเงินสดจะส่งผลให้ถูกแบน สิ่งนี้หมายถึง การกระทำที่ถือว่ามีเจตนาที่จะจูงใจให้เกิดการทำธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมในประเภทเดียวกันผ่านชื่อเล่นหรือชื่อโหมดเกมที่กำหนดเอง ความพยายามในการแลกเปลี่ยนบัญชีหรือโฆษณาการซื้อขายบัญชี การทำธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมในประเภทเดียวกันผ่านชื่อเล่น และการทำธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมในประเภทเดียวกันโดยใช้วิธีการหรือการกระทำที่อาจไม่แน่นอนที่ถือว่ามีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมในการละเมิดเดียวกันนี้

7) ห้ามส่งเสริมการขายหรือโฆษณา

การกระทำใดๆ ที่เราพิจารณาว่าเป็นการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมหรือ KRAFTON จะถูกลงโทษ ซึ่งรวมถึงการกระทำใดๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการใช้บริการเกมเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของบริการเกม เช่น เพื่อผลกำไร การขาย การโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย

8) ห้ามฆ่าตัวละครในทีมเดียวกัน

การฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเป็นการแทรกแซงการเล่นเกมเป็นทีมตามปกติ ผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษหากจงใจฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเองบ่อยครั้ง

9) ห้ามตั้งทีม (การตั้งทีมนอกเหนือจากที่โหมดการเล่นเกมบางประเภทอนุญาตให้ทำได้)

การจงใจตั้งทีมกับผู้เล่นหรือทีมอื่นๆ นอกเหนือจากที่เกมกำหนดไว้ในโหมดเกมแต่ละแบบ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และอาจถูกลงโทษ ในกรณีที่คุณได้เปรียบจากการตั้งทีมกับผู้ใช้อีกรายหนึ่งซึ่งใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องหรือโดยจงใจ คุณอาจถูกดำเนินการด้วย เนื่องจากถือว่าคุณเป็นสมาชิกของทีมที่ตั้งขึ้นอย่างไม่ปกติ

10) ห้ามเฝ้าติดตามผู้เล่นรายอื่นไปยังแมตช์ต่างๆ

ผู้ใช้ที่เฝ้าติดตามผู้เล่นรายอื่นเพื่อแทรกแซงการเล่นเกมตามปกติอาจถูกลงโทษ

11) ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของบุคคลอื่น (เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่บุคคลภายนอก หรือทำให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้) ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจถูกลงโทษ

12) ห้ามแทรกแซงผลการแข่งขัน

การใช้บัญชีเพิ่มเติมนอกเหนือจากบัญชีของตัวคุณเอง การดำเนินการที่ได้มาซึ่งเงินสดหรือสินค้าและบริการในโลกจริงอย่างไม่ยุติธรรมที่อยู่ภายใต้การตกลงกันกับผู้ใช้อีกราย (การบูสท์บัญชี) การดำเนินการที่ทำให้มีการได้มาอย่างไม่ยุติธรรมผ่านบัญชีหลายบัญชี และการกระทำที่ไม่ยุติธรรมอื่นๆ ทั้งหมดในการเล่นเกม จะได้รับการลงโทษ เช่น ข้อมูลตัวละครถูกรีเซ็ต รวมถึง BP และไอเทมใดๆ

13) ห้ามขโมยบัญชีของผู้ใช้รายอื่น

ผู้ใช้ต้องไม่พยายามหรือเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่น ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้อาจถูกแบนและ/หรือถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของตน

14) ห้าม AFK (ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นเวลานานขณะเล่นหรือปล่อยให้เกมดำเนินไปเอง)

ผู้เล่นที่อยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นเวลานานขณะเล่นอาจถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เพื่อนร่วมทีมเสียเปรียบหรือเป็นการบ่อนทำลายประสบการณ์ในการเล่นเกม ผู้เล่นที่อยู่ห่างจากคีย์บอร์ดเป็นเวลานานบ่อยครั้งเพื่อให้ได้แต้มหรือความคืบหน้าในการเล่นเกมสำหรับบัญชีนั้น ๆ หรือรางวัลต่าง ๆ จะถูกลงโทษด้วยการเรียกคืนความคืบหน้าของบัญชีและไอเทมที่ได้รับไป

15) ห้ามแลก/ขายบัญชี

การเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของคุณ และการแลกหรือขายบัญชีหรือข้อมูลเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจะถูกดำเนินการ

16) ห้ามรบกวนการประกอบธุรกิจ

ผู้ใช้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้แพลตฟอร์มบริการลูกค้าโดยมิชอบ สวมรอยตนเองเป็นพนักงาน กุและปล่อยข่าวลือ หรือกระทำการอื่นใดที่รบกวนการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท อาจถูกแบนจากเกมอย่างถาวร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำดังกล่าว

17) ห้ามเล่นเกมในลักษณะที่ไม่ปกติ

หากพบว่ามีการเล่นเกมในลักษณะที่ไม่ปกติซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในเกมของเรา อาจมีการดำเนินการต่อบัญชีที่กระทำการดังกล่าว เพื่อให้บรรยากาศการเล่นเกมเป็นไปอย่างยุติธรรม 

18) การกระทำไม่เหมาะสมอื่นๆที่มิได้กำหนดไว้

ผู้เล่นที่กระทำการซึ่งไม่ได้กำหนดในกติกาการใช้งานแต่ส่งผลเสียต่อการให้บริการเกมโดย KRAFTON หรือส่งผลเสียต่อผู้เล่นคนอื่น อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษหลังการพิจารณาสถานการณ์อย่างถี่ถ้วน


6. เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1) เกณฑ์การลงโทษต่อไปนี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน

2) หากไม่ปฏิบัติตามกติกาการใช้งาน คุณอาจถูกจำกัดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

3) หากคุณกระทำการที่ไม่เหมาะสมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในตารางด้านล่าง คุณจะถูกแบนถาวร

4) หากคุณฝ่าฝืนเกณฑ์ตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง และไอดีของคุณอยู่ในโหมดการจัดอันดับ ไอดีของคุณอาจถูกลบออกจากการจัดอันดับนั้นเป็นการชั่วคราวหรืออย่างถาวร


ตารางเกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสมระยะเวลาลงโทษสูงสุด
ใช้งาน/พัฒนา/โฆษณา/แลกเปลี่ยน/จ่ายแจกโปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตแบนถาวร
หาทางใช้งานโปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตแบน 3 วัน
ดัดแปลงไคลเอนต์เกม เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลเกม (เช่น แพกเกต)แบนถาวร
แสวงหาประโยชน์จากบั๊กและข้อบกพร่อง
(สำคัญ)
แบนถาวร
การใช้ภาษาไม่เหมาะสมแบน 30 วัน
การส่งเสริมการขายหรือโฆษณาแบนถาวร

การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

แบน 30 วัน
ฆ่าตัวละครในทีมเดียวกันเองแบนถาวร
ตั้งทีมแบนถาวร
ก่อกวนการเล่นของผู้เล่นรายอื่นแบน 30 วัน
เฝ้าติดตามแบนถาวร
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแบนถาวร
แทรกแซงผลการแข่งขันแบนถาวร
ใช้บัญชีของผู้เล่นอื่น/จำกัดการใช้งานของบัญชี (เพื่อปกป้องบัญชี)แบนถาวร
AFKแบนถาวร
รบกวนการประกอบธุรกิจ (เช่น เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้แพลตฟอร์มบริการลูกค้าโดยมิชอบ สวมรอยเป็นพนักงาน กุและปล่อยข่าวลือ หรือกระทำการอื่นใด)แบนถาวร
เล่นเกมในลักษณะไม่ปกติแบน 30 วัน
พยายามทำธุรกรรมเงินสดแบนถาวร5) เรานิยามการแสวงหาประโยชน์จากบั๊กและข้อบกพร่องว่าเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเงินที่ใช้ในเกมและไอเทมเสมือนจริงต่างๆ โดยแสวงหาประโยชน์จากบั๊กและข้อบกพร่องในระบบ

6) โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะถือว่าระยะเวลาโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง “เกณฑ์การลงโทษการกระทำที่ไม่เหมาะสม” เป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บทลงโทษที่กำหนดอาจรุนแรงมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น และอาจรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้เล่น ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำที่ไม่เหมาะสม

7) บริษัทอาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปิดเกมหากพบว่ามีการกระทำไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชนิด เพื่อรักษาบรรยากาศความเสมอภาคในการเล่นเกม

8) เงินในเกม ไอเทม และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวละครอาจถูกลบหากได้มาจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ข้อมูลตัวละครที่ได้มาเท่านั้น ข้อมูลตัวละครทั้งหมดของผู้ใช้รายนั้นอาจถูกลบออกทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำที่ไม่เหมาะสม


7. นโยบายสำหรับโหมดเกมแบบกำหนดเอง

โหมดเกมแบบกำหนดเองจะกำหนดจำนวนผู้ร่วมทีม สภาพอากาศ จำกัดการปล้น และตัวเลือกอื่นๆ ในเกมได้ ในโหมดดังกล่าว KRAFTON จำกัดจำนวนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สร้างโหมดเกมแบบกำหนดเองเพื่อให้บริการเกมที่หลากหลาย เช่น การจัดอีเวนต์และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด


8. นโยบายการคืนสู่สภาพเดิม

เราไม่สามารถชดใช้ความเสียหายที่เกิดการจากการไม่ปฏิบัติตามกติกาการใช้งาน ประกาศในเกม ประกาศในโฮมเพจ นโยบาย ระบบเกม และอื่น ๆ


9. นโยบายรหัสโบนัส/ของขวัญ (รหัส)

1) KRAFTON อาจให้รหัสเพื่อให้ลูกค้าสามารถแลกและใช้งานสกิน รวมถึงสกินเครื่องแต่งกาย สกินอาวุธ และเนื้อหาในเกมอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ทั้งลักษณะเนื้อหาที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือลักษณะที่ต้องชำระเงินผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับอนุมัติหรือโดยตรงจาก KRAFTON “รหัสฟรี” หมายถึง KRAFTON ให้รหัสแก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาด หากลูกค้าได้รับรหัสหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือการแข่งขัน เราจะยังคงถือว่ารหัสเหล่านี้เป็นรหัสฟรี

2) KRAFTON อาจให้รหัสเพื่อให้ลูกค้าสามารถแลกและใช้สกิน รวมถึงสกินเครื่องแต่งกาย สกินอาวุธ และเนื้อหาในเกมอื่นๆ ทั้งลักษณะเนื้อหาที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือลักษณะที่ต้องชำระเงิน

3) ลูกค้าสามารถรับเนื้อหาได้หลังจากแลกรหัสจากบัญชีส่วนตัวของตนเอง ห้ามขายและโอนรหัสเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆ

4) รหัสเดียวสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และหลังจากที่ลูกค้าใช้/แลกรหัสแล้ว จะไม่สามารถนำรหัสกลับมาใช้ใหม่ ส่งคืน หรือคืนเป็นเงินได้

5) รหัสฟรีหมดอายุหลังจากออกรหัส 3 เดือน และลูกค้าจะไม่สามารถแลกรหัสได้หากหมดอายุ

6) รหัสที่ชำระเงินมีวันหมดอายุหลังจากออกรหัส 5 ปี และลูกค้าจะไม่สามารถแลกรหัสได้หากหมดอายุ อย่างไรก็ตาม หากรหัสหมดอายุภายใน 5 ปีนับจากวันที่ออกรหัส ลูกค้าสามารถขอให้ KRAFTON ขยายอายุการใช้งานได้ถึง 5 ปีนับจากวันที่ออกรหัส ลูกค้าไม่สามารถขยายวันหมดอายุของรหัสฟรีได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7) KRAFTON จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือต่อบุคคลภายนอก หากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกได้รับรหัสจากการขายหรือการแลกเปลี่ยนส่วนบุคคล แล้วรหัสหมดอายุ

8) รหัสที่ซื้อผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับอนุมัติจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทในเครือ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรหัส (รวมถึงการสอบถามของลูกค้า การขอคืนเป็นเงิน ฯลฯ) จะได้รับการจัดการโดยบริษัทในเครือที่ซื้อรหัสดังกล่าว


10. นโยบายเกี่ยวกับการใช้เหรียญ G-COIN

เหรียญ G-COIN (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “G-COIN”) หมายถึง สกุลเงินในเกมที่ใช้ซื้อไอเทมที่ให้บริการโดยบริษัท การซื้อ G-COIN เป็นการซื้อสิทธิการใช้งาน G-COIN เพื่อทำการซื้อต่างๆ ในเกม G-COIN ไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ G-COIN คุณไม่สามารถโอน G-COIN ให้กับผู้ใช้รายอื่น และไม่สามารถแลก G-COIN เป็นสกุลเงินจริงหรือเงินกระดาษใดๆ

1) “G-COIN ที่ซื้อ” หมายถึง G-COIN ที่ซื้อมาโดยใช้สกุลเงินในโลกจริง หรือ G-COIN ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นชุด ผู้ใช้สามารถยกเลิกการซื้อได้ตามย่อหน้าที่ 7 ของนโยบายนี้

2) “โบนัส G-COIN” หมายถึง G-COIN ที่ได้มาหลังทำภารกิจเสร็จสิ้นจากอีเวนต์หรือจาก Royal Pass ในเกม ซึ่งไม่ได้ซื้อโดยใช้สกุลเงินในโลกจริง โบนัส G-COIN จะขอเงินคืนและยกเลิกไม่ได้

3) การเติมเงิน G-COIN ทำได้ผ่านบริการชำระเงินที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ใช้เติมเงิน G-COIN ได้ตามจำนวนหน่วยที่บริษัทกำหนด

4) ผู้ใช้ซื้อไอเทมในเกมได้ไม่เกินจำนวน G-COIN ที่มี โดยค่าไอเทมจะหักออกจาก G-COIN ทันทีที่ซื้อ

5) “G-COIN ที่ซื้อ” จะใช้ได้ 5 ปีนับจากวันซื้อ

6) โดยหลักการ “โบนัส G-COIN” จะใช้ได้ 3 เดือนนับจากวันซื้อ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

7) การยกเลิกการซื้อ G-COIN ที่ซื้อ ทำได้ตามนโยบายการคืนเงินที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการ การชำระเงินโดยใช้โบนัส G-COIN จะยกเลิกไม่ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อด้วย G-COIN ที่ซื้อหรือโบนัส G-COIN หากไม่มีการใช้ ผู้ใช้จะยกเลิกการซื้อได้ภายใน 14 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อ หากเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

① บัญชีผู้ใช้ถูกแบนเนื่องจากละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการและกติกาการใช้งาน โดยกระทำการผิดกฎหมายซึ่งมีผลร้ายแรงต่อการเล่นเกม

② หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือกติกาการใช้งาน หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อที่มีผลบังคับใช้ระบุว่าขอเงินคืนไม่ได้

③ หากได้รับ G-COIN ในฐานะรางวัลจากการเข้าร่วมอีเวนต์หรือจากการชนะในอีเวนต์

8) หากผู้ใช้ปลอม ปลอมแปลง ขโมย หรือได้มาหรือใช้ G-COIN อย่างผิดกฎหมาย ผู้ใช้จะถูกลงโทษ

9) ก่อนการซื้อในเกม บริษัทมีสิทธิแสดงราคาโดยประมาณของเนื้อหาที่ต้องชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ ราคาโดยประมาณนี้อาจแตกต่างจากราคาจริงที่คุณจ่ายเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กติกาการใช้งานนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกของผู้เล่น ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กติกาการใช้งานภาษาเกาหลีจะมีผลบังคับใช้เหนือคำแปลภาษาอื่นสำหรับผู้เล่นชาวเกาหลี11. นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแคลน 

1) คำนิยามคำศัพท์

 • “แคลน” เป็นกลุ่มที่ผู้ใช้จากเกมเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุยกันได้ตามความสนใจและวัตถุประสงค์ของตนเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
 • ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น “หัวหน้า” มีหน้าที่ในการสร้างและบริหารจัดการแคลน
 • ผู้ดูแลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแคลน หัวหน้าแคลนสามารถกำหนดสิทธิพิเศษของผู้ดูแลได้ 
 • สมาชิกแคลนคือผู้ใช้ที่เข้าร่วมแคลน และใช้บริการแคลน

2) เงื่อนไขในการสร้างแคลน  

 • มีเพียงผู้ใช้บัญชี Plus เท่านั้นที่สร้างแคลนได้ การสร้างแคลนจะใช้สกุลเงินตามจำนวนที่กำหนด
 • มีเพียงผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแคลนเท่านั้นที่สามารถสร้างแคลนใหม่ได้
 • ชื่อแคลนที่สร้างต้องไม่ซ้ำกับชื่อแคลนอื่น ไม่อนุญาตให้แคลนที่สร้างมีชื่อเหมือนกับแคลนที่มีอยู่เดิม 
 • แท็กแคลนคือชื่อย่อที่สามารถใช้ได้โดยหลายๆ แคลน แท็กแคลนมีความยาวตั้งแต่ 2 ถึง 4 ตัวอักษร  
 • หากผู้ใช้ร้องขอการคืนเงินในบัญชี Plus หลังจากที่สร้างแคลนแล้ว แคลนอาจถูกปิดตัวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้มีความผิด ผู้ใช้อาจได้รับการลงโทษตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการและกติกาการใช้งาน
 • แคลนที่สร้างขึ้นใหม่สามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 100 คน 
 • เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าและออกจากแคลนโดยขาดการพิจารณา ผู้ใช้จึงไม่สามารถสร้างหรือเข้าร่วมแคลนได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ออกจากแคลนหรือถูกเชิญออกจากแคลน หรือหลังจากที่มีการยุบแคลน 

3) นโยบายการตั้งชื่อแคลน 

 • ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อให้แคลนได้อย่างอิสระ ตราบใดที่ชื่อนั้นไม่ละเมิดนโยบายการตั้งชื่อตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • หัวหน้าแคลนเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อแคลนหรือแท็กแคลนได้ ผู้ดูแลและสมาชิกแคลนไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแคลนหรือแท็กแคลน
 • เมื่อเปลี่ยนชื่อแคลนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกครั้งภายในระยะเวลา 30 วัน เมื่อเปลี่ยนแท็กแคลนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกภายใน 24 ชั่วโมง 
 • หลังจากเปลี่ยนชื่อแคลนแล้ว ชื่อแคลนก่อนหน้าจะได้รับการสงวนไว้เป็นเวลา 7 วัน ในช่วงเวลาที่สงวนไว้ แคลนอื่นจะไม่สามารถใช้ชื่อแคลนดังกล่าว 
 • หากชื่อแคลนละเมิดนโยบายการตั้งชื่อแคลน บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือจำกัดการใช้ชื่อแคลนดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในเกมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 

4) นโยบายการใช้แคลน

 • บทลงโทษสำหรับการตั้งชื่อที่ไม่เหมาะสม (ชื่อแคลน, แท็กแคลน)
  • ข้อที่ 5 ย่อหน้าที่ 4 “ห้ามใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม” ตามที่ได้ระบุไว้ในกติกาการใช้งาน
 • บทลงโทษสำหรับการแชทแคลนที่ไม่เหมาะสม 
  • ข้อที่ 5 ย่อหน้าที่ 5 “ห้ามใช้ภาษาไม่เหมาะสม” ตามที่ได้ระบุไว้ในกติกาการใช้งาน
 • นโยบายเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม
  • เนื่องจากแคลนถูกสร้างขึ้นให้เป็นกิจกรรมชุมชนระหว่างผู้ใช้ภายในบริการเกม ความรับผิดชอบในการดำเนินการและการบำรุงรักษาจึงตกอยู่กับผู้ใช้เอง
  • หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดที่เป็นการบ่อนทำลายประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีและยุติธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 5 “นโยบายเกี่ยวกับการกระทำความผิด” ของกติกาการใช้งาน หรือการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง การใช้บริการอาจถูกระงับ และอาจมีการดำเนินการตามกฎหมาย และแคลนที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกยุบ โดยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการกระทำที่ไม่เหมาะสม
   • การใช้แคลนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
   • การทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจหรือร่างกายโดยการขโมยหรือแอบอ้างข้อมูลของแคลนอื่น
   • การละเมิดสิทธิ เช่น สิทธิเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ต่างๆ และสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
   • พบว่าผู้ดูแลแคลนมีส่วนร่วมในการละเมิดหรือการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโปรแกรมผิดกฎหมาย
   • แคลนได้สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำใดๆ ของการใช้บริการในทางที่ผิดหรือใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
   • การขายหรือการโฆษณาโปรแกรมผิดกฎหมาย กิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือการกระทำอันผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านทางชื่อแคลน แท็ก หรือข้อความ
   • การสร้างแคลนเพื่อแอบอ้างว่าเป็นผู้ดูแลระบบ หรือบุคลากรของ PUBG หรือ KRAFTON
   • การใช้วิธีการอันมิชอบในการเก็บ EXP แคลนและผลประโยชน์
   • กรณีอื่นๆ ซึ่งผู้ดูแลระบบพิจารณาว่ากิจกรรมแคลนดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม
  • หากผู้ใช้ยังคงสร้างแคลนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี และการกระทำที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเจาะจงในข้อกำหนดการให้บริการและกติกาการใช้งาน ซึ่งถือเป็นการขัดขวางการให้บริการเกมอันราบรื่นแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ดังกล่าวอาจถูกตรวจสอบโดยละเอียด และถูกแบนจากเกมโดยถาวร หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเหล่านี้อาจถูกปิดกั้นจากการเปิดใช้งานเกมโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
  • บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือบันทึกกิจกรรมและการสนทนาที่เกิดขึ้นในเกมหรือการบริการของผู้ใช้ แต่อาจตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการหรือกติกาการใช้งาน หรือบันทึกและตรวจสอบบทสนทนาเพื่อปกป้องสิทธิและสิทธิ์ในทรัพย์สินของบริษัท ผู้รับจ้างของบริษัท และผู้ใช้
 • นโยบายเกี่ยวกับการมอบตำแหน่งและการลดอันดับแคลน
  • หัวหน้าแคลนสามารถมอบตำแหน่งหัวหน้าแคลนให้สมาชิกคนอื่นในแคลนได้ หลังจากการมอบตำแหน่ง หัวหน้าแคลนคนก่อนจะลดอันดับไปเป็นสมาชิกทั่วไปของแคลน 
  • หัวหน้าแคลนสามารถแต่งตั้งหรือถอดถอนสมาชิกแคลนได้ในฐานะผู้ดูแลแคลน สมาชิกแคลนที่ถูกถอดถอนจากการเป็นผู้ดูแลแคลนจะลดอันดับไปเป็นสมาชิกทั่วไปของแคลน
  • หากหัวหน้าแคลนไม่ได้เข้าเกมเป็นเวลา 42 วันไม่ว่าจะด้วยการลงโทษหรือเหตุผลส่วนตัวก็ตาม สมาชิกแคลนคนอื่นจะกลายเป็นหัวหน้า 
   • เริ่มจากวันที่หัวหน้าไม่ได้เข้าเกมเป็นวันที่ 43 สมาชิกแคลนคนอื่นๆ อาจได้รับตำแหน่งหัวหน้าโดยการเข้าล็อบบี้หรือการเข้าเกมใหม่อีกครั้ง 
    • ระบบจะมอบตำแหน่งหัวหน้าให้กับผู้ดูแลแคลนที่มีวันลงทะเบียนเป็นคนแรกของสมาชิกแคลนที่ได้เข้าเกมในช่วง 28 วันที่ผ่านมา สมาชิกทั่วไปเป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
    • หากไม่มีสมาชิกแคลนคนใดที่ได้เข้าเกมภายใน 28 วัน สมาชิกแคลนคนแรกที่ลงชื่อเข้าใช้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
    • หากสมาชิกแคลนคนแรกที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นหัวหน้าเอง ตำแหน่งหัวหน้าจะไม่ถูกถอดถอน และการนับวันที่ไม่เข้าเกมจะรีเซ็ต 
 • นโยบายการออกจากแคลนและการยุบแคลน
  • ผู้ใช้นอกเหนือจากหัวหน้าสามารถออกจากแคลนที่เข้าร่วมได้โดยอิสระ ขณะที่ออกจากแคลน ผู้ใช้จะสูญเสียสิทธิประโยชน์แคลนทั้งหมด 
  • หัวหน้าแคลนสามารถยุบแคลนได้หากไม่มีสมาชิกแคลนเหลืออยู่แล้ว การยุบแคลนจะลบ EXP และข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บสะสมมา และจะไม่สามารถใช้งานสิทธิประโยชน์แคลนทั้งหมดได้อีกต่อไป
  • เมื่อหัวหน้าแคลนยุบแคลนแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนแคลนกลับมาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
 • นโยบายเกี่ยวกับการยักยอกและการกู้คืนแคลน 
  • ไม่สามารถฟื้นคืนหรือกู้คืนแคลนกลับมาได้หลังจากการยุบแคลนในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการยุบแคลนเนื่องจากการยักยอก หรือการที่หัวหน้าแคลนยุบแคลนโดยสมัครใจ